தமிழ் முஸ்லிம் மக்களிடையே புரிந்துணர்வு ஏற்பட வேண்டும் !


ஆதவன் - இலங்கை 28/07/2001

No comments:

Post a Comment

The danger of US-China war and Australia’s anti-democratic election laws-by Peter Symonds

The new anti-democratic election laws in Australia, aimed at deregistering so-called minor parties, go hand in hand with the efforts of the ...