நெருக்கடிகளிலிருந்து இலங்கை மீள்வது எப்போது, எவ்வாறு?

  நெருக்கடிகள் எனும்போது ஒரு நெருக்கடி அல்ல, பல நெருக்கடிகள் என்று அர்த்தம். வழமையாக அவை அரசியல் சூழல், பொருளாதார நெருக்கடி, அந்நிய நிர்ப்பந...