சமாதானப் பேச்சுவார்த்தையும் முஸ்லிம்களின் நிலையும் -தொகுப்பு த ஜெயபாலன்

 

No comments:

Post a Comment

Soaring food prices drive hunger around the world-by John Malvar

The 2021 Global Hunger Index (GHI), published on Thursday, revealed soaring levels of hunger among the poor and working populations around t...