உலகத் தமிழ் இலக்கிய மாநாடு 4 ூன் 2012

 எஸ்.எம்.எம்.பஷீர் உரை
உலகத் தமிழ் இலக்கிய மாநாடு 4 ூன் 2012

No comments:

Post a Comment

இலங்கை வழியில் மேலும் 69 நாடுகள்!

சுழற்றி அடிக்கும் பொருளாதார நெருக்கடி- கடன் சுமை: எச்சரிக்கும் உலக வங்கி க டுமையான பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக இலங்கை உருக்குலைந்துள்ள நிலைய...