கோட்டபாயா போய் ரணில் ராஜபக்ச வந்தார் ! . அமெரிக்க ஐஎம்ப்புக்கு கைகூலியானது காலிமுகத் திடல் போராட்டம்


Source: Thesam

No comments:

Post a Comment

மனித உரிமை, மனித உரிமை என்று பேசுகிறர்களே அது என்றால் என்ன?அதை யாரிடம் யார் கேட்பது? BY த ஜெயபாலன்

        எனக்கு விரைந்து புரிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் குறைவு. இந்த மனித உரிமை, மனித உரிமை என்று பேசுகிறர்களே அது என்றால் என்ன?அதை யாரிடம் யார் கே...