இலங்கையின் வட புல முஸ்லிம்கள் மீதான புலிகளின் இனச் சுத்திகரிப்பின் முப்ப...

No comments:

Post a Comment

Media Release- National Peace Council of Sri Lanka

National Peace Council of Sri Lanka 12/14 Purana  Vihara Road Colombo 6  Tel:  2818344,2854127, 2819064 Tel/Fax:2819064 E Mail:   npc@sltnet...