ஐ.நா. விசேட அறிக்கையாளர் மீது கொழும்பு பேராயர் அதிருப்தி!

ஐ.நா. விசேட அறிக்கையாளர் மீது கொழும்பு பேராயர் அதிருப்தி! ஆகஸ்ட் 1, 2019 க டந்த வாரம் இலங்கைக்கு விஜயம் மேற்கொண்ட ஐ.நாவின்...