38வது இலக்கிய சந்திப்பில் சுகுவுடன் ( பரீஸ் 19/20- 02/2011)


38வது இலக்கிய சந்திப்பில் சுகுவுடன் ( பரீஸ் 19/20- 02/2011)

Comments

Popular posts from this blog

“மறப்போம்! மன்னிப்போம்!! “

“ सत्यमेव जयति “ ( “சத்யமேவ ஜெயதே “ )

"வேர் ஆறுதலின் வலி " - வட புல முஸ்லிம் மக்களின் துயர் பகிரும் கவிதை நூல் எஸ்.எம்.எம்.பஷீர்