38வது இலக்கிய சந்திப்பில் சுகுவுடன் ( பரீஸ் 19/20- 02/2011)


38வது இலக்கிய சந்திப்பில் சுகுவுடன் ( பரீஸ் 19/20- 02/2011)

No comments:

Post a Comment

மனித உரிமை, மனித உரிமை என்று பேசுகிறர்களே அது என்றால் என்ன?அதை யாரிடம் யார் கேட்பது? BY த ஜெயபாலன்

        எனக்கு விரைந்து புரிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் குறைவு. இந்த மனித உரிமை, மனித உரிமை என்று பேசுகிறர்களே அது என்றால் என்ன?அதை யாரிடம் யார் கே...