38வது இலக்கிய சந்திப்பில் சுகுவுடன் ( பரீஸ் 19/20- 02/2011)


38வது இலக்கிய சந்திப்பில் சுகுவுடன் ( பரீஸ் 19/20- 02/2011)

No comments:

Post a Comment

உலகம் உற்றுநோக்கும் சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநாடு--எம்.ஏ.பேபி

அக்டோபர் 16, 2022 சீ னக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் 20ஆவது தேசிய மாநாடு ஒக்ரோபர் 16ஆம் நாள் பெய்ஜிங்கிலுள்ள மக்கள் மாமண்டபத்தில் துவங்கியது. இதில...