நினைவில் பதிந்த தடயங்கள் - சென்னை

சென்னையில் நண்பர் சட்டத்தரணி எம். எ.சி .எம். யாகூப்புடன்  (கண்டி)

 சென்னையில் நண்பர் யாகூப் , மற்றும் இந்திய நண்பர்களுடன்
சென்னையில் நண்பர் யாக்கூபுடன்

No comments:

Post a Comment

மனித உரிமை, மனித உரிமை என்று பேசுகிறர்களே அது என்றால் என்ன?அதை யாரிடம் யார் கேட்பது? BY த ஜெயபாலன்

        எனக்கு விரைந்து புரிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் குறைவு. இந்த மனித உரிமை, மனித உரிமை என்று பேசுகிறர்களே அது என்றால் என்ன?அதை யாரிடம் யார் கே...