நினைவில் பதிந்த தடயங்கள் - சென்னை

சென்னையில் நண்பர் சட்டத்தரணி எம். எ.சி .எம். யாகூப்புடன்  (கண்டி)

 சென்னையில் நண்பர் யாகூப் , மற்றும் இந்திய நண்பர்களுடன்
சென்னையில் நண்பர் யாக்கூபுடன்

No comments:

Post a Comment

தற்போது உலகளாவிய பிரச்சினையாக உருவெடுத்துள்ள இந்துத்துவா-– இணைப்பேராசிரியர் சோம்தீப் சென் (Somdeep Sen)

Home கண்ணோட்டம் தற்போது உலகளாவிய பிரச்சினையாக உருவெடுத்துள்ள இந்துத்துவா அக்டோபர் 1, 2022 இ ந்தியாவின் இந்து வலதுசாரிகள் நீண்ட காலமாக உலகம் ...