நினைவில் பதிந்த தடயங்கள் - சென்னை

சென்னையில் நண்பர் சட்டத்தரணி எம். எ.சி .எம். யாகூப்புடன்  (கண்டி)

 சென்னையில் நண்பர் யாகூப் , மற்றும் இந்திய நண்பர்களுடன்
சென்னையில் நண்பர் யாக்கூபுடன்

No comments:

Post a Comment

UK Health Secretary “wilfully negligent” for ignoring warnings that pandemic is overwhelming National Health Service- by Tony Robson

In his Downing Street press briefing Wednesday, Conservative Health Secretary Sajid Javid dismissed warnings made by health professionals th...