பொதுக்கட்டமைப்பும் முஸ்லிம்களும் -தேசம் சிறப்பு மலர் -மார்ச் 2007


பொதுக்கட்டமைப்பும் முஸ்லிம்களும் , எமது உரிமையும் , பாதுகாப்பும் பறிக்கப்பட்டுள்ளன -தேசம் சிறப்பு மலர் -மார்ச் 2007 No comments:

Post a Comment

Media Release- National Peace Council of Sri Lanka

National Peace Council of Sri Lanka 12/14 Purana  Vihara Road Colombo 6  Tel:  2818344,2854127, 2819064 Tel/Fax:2819064 E Mail:   npc@sltnet...