கிழக்கின் சிறார்கள் : அதிர்ச்சி தரும் HRW அறிக்கை -உதயன் டிசம்பர் 2004

 

நன்றி: உதயன் டிசம்பர் 2004 (இலண்டன்) 

 

No comments:

Post a Comment

மனித உரிமை, மனித உரிமை என்று பேசுகிறர்களே அது என்றால் என்ன?அதை யாரிடம் யார் கேட்பது? BY த ஜெயபாலன்

        எனக்கு விரைந்து புரிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் குறைவு. இந்த மனித உரிமை, மனித உரிமை என்று பேசுகிறர்களே அது என்றால் என்ன?அதை யாரிடம் யார் கே...