கிழக்கின் சிறார்கள் : அதிர்ச்சி தரும் HRW அறிக்கை -உதயன் டிசம்பர் 2004

 

நன்றி: உதயன் டிசம்பர் 2004 (இலண்டன்) 

 

No comments:

Post a Comment

UK Health Secretary “wilfully negligent” for ignoring warnings that pandemic is overwhelming National Health Service- by Tony Robson

In his Downing Street press briefing Wednesday, Conservative Health Secretary Sajid Javid dismissed warnings made by health professionals th...