ஜெனீவா பேச்சுவார்த்தை: உங்கள் கருத்து- BBC Tamil.com

 http://www.bbc.co.uk/tamil/images/furniture/bbc_banner_simplified_page.gif
 27 பிப்ரவரி, 2006

லண்டனிலிருந்து செய்யத் பசீர்

A large number of diaspora Tamil community believe that Pirabakarn will create them a Tamil homeland called "Tamileelam" and the LTTE's peace initiatives are always not genuine and intent on buying time to create a conducive climate to hunt down the opposed, intimidate Muslims and weed out the Tamil democratic forces in their preparation for a final war. However, the international involvement may not approve of the LTTE's aim (Thirst). The Muslims do  not tolerate Muslims being denied a chance to become a party to CFA and or PTOMS. The GOSL also ignored the Muslims and play the card aginst the LTTE. It is still a long way to go, to see who is genuine in the resolution of the Tamils and Muslims questions. For the time being there is no losers and both are winners but the lossers are always the people of Sri Lanka. We are not Tamils and we are Muslims of distinctive identity and we have our own political aspirations. Until and unless the people make their voices heard peace will be an illusion.

No comments:

Post a Comment

மனித உரிமை, மனித உரிமை என்று பேசுகிறர்களே அது என்றால் என்ன?அதை யாரிடம் யார் கேட்பது? BY த ஜெயபாலன்

        எனக்கு விரைந்து புரிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் குறைவு. இந்த மனித உரிமை, மனித உரிமை என்று பேசுகிறர்களே அது என்றால் என்ன?அதை யாரிடம் யார் கே...